(Hebrew) goody bye

14 Aug'
2013

זיכרונות אהבה מגודי לא יאמן שזה הגיע ולמען האמת, ידי רועדות בעודי כותבת זאת אך יומי האחרון במקום שהיה לי כבית בחמש השנים האחרונות הגיע. זהו, אני נוסעת לארצות הברית ללמוד כיצד לעבוד עם אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, במקום שנקרא “קמפהיל” שם אחיה עם ילדים שכאלה. בחמש השנים האחרונות, למדתי המון, צמחתי וגדלתי. הייתי חלק […]